Tính giá trị của các biểu thức sau: a. (x – y) ² b. (x + y) ² c. (x ² – y ²) ² d. x ³ + y ³

Tính giá trị của các biểu thức sau:
a. (x – y) ² b. (x + y) ² c. (x ² – y ²) ²
d. x ³ + y ³ e. x^4 + y^4 f. x^6 +y^6
g. x ³ – y ³ h. x^4 – y^4 i. x^6 – y^6
Biết: 1. Cho x + y = 9; xy = 14
2. Cho x + y = 5; xy = 2
pls giúp em với ạ mai em phải nộp ròiii

0 thoughts on “Tính giá trị của các biểu thức sau: a. (x – y) ² b. (x + y) ² c. (x ² – y ²) ² d. x ³ + y ³”

 1. Đáp án:

  a) (x -y) ²= x²-2xy+y²

  b) (x+y)²= x²+2xy+y²

   c)(x²-y²)²=(x²)²-2x²y²+(y²)²=x^4-2x²y²+y^4

  d) x³+y³=(x+y)(x²-xy+y²)

  e)x^4+y^4

  =(x^2)^2+(y^2)^2
  =(x^2+y^2)^2-2x^2y^2
  =(x^2+y^2)^2-(√2xy)^2
  =(x^2+y^2-√2 xy)(x^2+y^2+√2 xy)

  f) x^6+y^6=(x²)³+(Y²)³=(x²+y²)(x^4-x²y²+y^4)

  g) x³-y³=(x-y)(x²+xy+y²)
  H)x^4-y^4=(x²)²-(y²)²=(x²+y²)(x²-y²)

  i)x^6-y^6=(x²)³-(y²)³=(x²-y²)(x^4+x²y²+y^4)

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment