Tính 18.(-xy)^4:(4x^2.y)^2

Tính
18.(-xy)^4:(4x^2.y)^2

0 thoughts on “Tính 18.(-xy)^4:(4x^2.y)^2”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   18.$(-xy)^{4}$:(4x²y)²

  = 18.$(xy)^{4}$:(16$(x)^{4}$.y²)

  = $\frac{18}{16}$.y²

  = $\frac{9}{8}$.y²

  Reply

Leave a Comment