Tìm và phân tích cấu tạo của cụm danh từ sau ” cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng ” Tìm 2 cụm danh từ và phân tích cấu tạo Quân sĩ phải l

Tìm và phân tích cấu tạo của cụm danh từ sau ” cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng ”
Tìm 2 cụm danh từ và phân tích cấu tạo
Quân sĩ phải là danh từ riêng không . Đặt câu với từ quân sĩ

0 thoughts on “Tìm và phân tích cấu tạo của cụm danh từ sau ” cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng ” Tìm 2 cụm danh từ và phân tích cấu tạo Quân sĩ phải l”

 1. 1cụm danh từ :các hoàng tử

  cấu tạo

  Từ phụ trước:các

  Trung tâm của cụm  :hoàng tử

  2Cụm danh từ:những cánh đồng ấy và cả làng

  Cấu tạo những cánh đồng ấy:

  Từ phụ trước:những 

  Danh từ trung tâm:cánh đồng

  Từ phụ sau:ấy

  Cấu tạo cả làng:

  Từ phụ trước:cả

  Danh từ trung tâm:làng

  3Quân sĩ là danh từ chung

  Quân sĩ đang chống giặc để bảo vệ đất nước 

  Reply

Leave a Comment