Tìm TXĐ cho các hàm số

Tìm TXĐ cho các hàm số
tim-td-cho-cac-ham-so

0 thoughts on “Tìm TXĐ cho các hàm số”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  x + 5 \ge 0\\
  5 – 2x \ge 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – 5\\
  x \le \dfrac{5}{2}
  \end{array} \right.\\
  Vay\, – 5 \le x \le \dfrac{5}{2}\\
  b)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  {x^2} – 9 \ne 0\\
  2x + 3 \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 3;x \ne  – 3\\
  x \ge  – \dfrac{3}{2}
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x \ge  – \dfrac{3}{2};x \ne 3\\
  c)Dkxd:2x + 6 > 0\\
   \Rightarrow x >  – 3\\
  Vay\,x >  – 3\\
  d)\left\{ \begin{array}{l}
  4 – x \ge 0\\
  x > 0
  \end{array} \right. \Rightarrow 0 < x \le 4\\
  e)x + 2 \ne 0\\
   \Rightarrow x \ne  – 2\\
   \Rightarrow TXD:D = R\backslash \left\{ { – 2} \right\}\\
  f)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  x + 1 \ge 0\\
  1 – x \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – 1\\
  x \le 1
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow  – 1 \le x \le 1\\
   \Rightarrow TXD:D = \left[ { – 1;1} \right]
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment