tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=-x^2+(m-1)x+2 nghịch biến trên khoảng (1;2)

tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=-x^2+(m-1)x+2 nghịch biến trên khoảng (1;2)

Leave a Comment