Tìm số tự nhiên X biết x ≥1 và (x-1) ∧6 = (x-1) ∧10 5.2 ∧x-1=40 70-5.(x-3) = 45 Tìm số tứ nhiên có 3 chữ số chia hết cho 45 biết rằng hiệu giữa số đó

Tìm số tự nhiên X biết x ≥1 và (x-1) ∧6 = (x-1) ∧10
5.2 ∧x-1=40
70-5.(x-3) = 45
Tìm số tứ nhiên có 3 chữ số chia hết cho 45 biết rằng hiệu giữa số đó và số gồm chính ba số ấy viết theo thứu tự ngược lại bằng 297 .

Leave a Comment