tìm quan hệ giữa 2 tia phân giác của cặp góc nhọn và cặp góc tù có cạnh tương ứng song song( trường hợp 2 tia này ko cùng thuộc 1 đường thẳng)

tìm quan hệ giữa 2 tia phân giác của cặp góc nhọn và cặp góc tù có cạnh tương ứng song song( trường hợp 2 tia này ko cùng thuộc 1 đường thẳng)

Leave a Comment