tìm m để: a, A chứa trong B b, B chứa trong A

tìm m để: a, A chứa trong B
b, B chứa trong A
tim-m-de-a-a-chua-trong-b-b-b-chua-trong-a

0 thoughts on “tìm m để: a, A chứa trong B b, B chứa trong A”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   +)$\left \{ {{m > 5} \atop {m+3>5}} \right.$ <=> $\left \{ {{m>5} \atop {m>4}} \right.$ => m>5 => A⊂B

  +) $\left \{ {{m<5} \atop {m+3<4}} \right.$ <=> $\left \{ {{m<5} \atop {m<4}} \right.$ =>m<4=>B⊂A

  Reply
 2. `a)` Để `A ⊂ B`

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m + 3 > 7\\m ≥ 5\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m > 4\\m ≥ 5\end{array} \right.\) 

  `=> m ∈ [5; +∞)`

  `b)` Để `B ⊂ A`

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m > 5\\m + 3 < 7\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m > 5\\m < 4\end{array} \right.\) 

  `=> B ⊄ A`

  Reply

Leave a Comment