tìm giá trị tuyệt đối của : A= |x-3|+|x-2|+8 B= |2x-1|+ |2y-3|-1 C= |x-1|+2*|x-2|+|x-3|+2 giúp e với

tìm giá trị tuyệt đối của :
A= |x-3|+|x-2|+8
B= |2x-1|+ |2y-3|-1
C= |x-1|+2*|x-2|+|x-3|+2
giúp e với

Leave a Comment