Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a=|2x-1|+|3y-9|+2020

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a=|2x-1|+|3y-9|+2020

0 thoughts on “Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a=|2x-1|+|3y-9|+2020”

 1. $A = |2x-1| + |3y-9| +2020$

  Vì : $|2x-1|;|3y-9| ≥ 0 ∀  x;y$

  $⇒ A = |2x-1|+|3y-9| + 2020 ≥ 0 + 0 +  2020 = 2020$

  Dấu “$=$” xảy ra khi:

  $\left\{\begin{matrix} |2x-1| = 0& \\|3y-9| = 0&\end{matrix}\right.$

  $⇒$ $\left\{\begin{matrix} 2x-1= 0& \\3y-9= 0&\end{matrix}\right.$

  $⇒$ $\left\{\begin{matrix} x = \dfrac{1}{2}& \\ y = 3\end{matrix}\right.$

    Vậy $A_{min} = 2020$ khi `(x;y)=(1/2;3)`.

  Reply

Leave a Comment