Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2$x^{2}$ – 8x + 1 Gtthích rõ!!!

Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2$x^{2}$ – 8x + 1
Gtthích rõ!!!

0 thoughts on “Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2$x^{2}$ – 8x + 1 Gtthích rõ!!!”

 1. `A=2x^2-8x+1`

  `=2x^2-8x+8-7`

  `=2(x^2-4x+4)-7`

  `=2(x-2)^2-7`

  Vì `2(x-2)^2≥0`

  `→2(x-2)^2-7≥-7`

  `→A≥-7`

  Dấu `=` xảy ra `↔x-2=0↔x=2`

  Vậy `A_(min)=-7↔x=2` 

  Reply

Leave a Comment