tìm giá trị của tham số m để GTLN của hàm số y=x^2 -2mx+3 trên [1;3] bằng 6

tìm giá trị của tham số m để GTLN của hàm số y=x^2 -2mx+3 trên [1;3] bằng 6

Leave a Comment