Tìm danh từ,động từ,tính từ trong đoạn văn sau. Quốc toản lạy mẹ rồi bước ra sân.Trời vừa rạng sáng.Mình mặc áo bào đỏ.Vai mang cung tên.Lưng đeo than

Tìm danh từ,động từ,tính từ trong đoạn văn sau.
Quốc toản lạy mẹ rồi bước ra sân.Trời vừa rạng sáng.Mình mặc áo bào đỏ.Vai mang cung tên.Lưng đeo thanh gươm báu.Quốc Toản ngồi trên con ngựa trắng phau.Người tướng già và sáu trăm dũng sĩ theo sau Quốc Toản.Đoàn quân hăm hở ra đi trong tiếng chiêng trống rập rình.Bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ căng trong gió

0 thoughts on “Tìm danh từ,động từ,tính từ trong đoạn văn sau. Quốc toản lạy mẹ rồi bước ra sân.Trời vừa rạng sáng.Mình mặc áo bào đỏ.Vai mang cung tên.Lưng đeo than”

 1. Danh từ : Quốc Toản 

  Động từ : lạy , bước ra ,đeo , mang , ngồi , ra tiễn

  Tính từ : rạng sáng , đỏ , trắng phau , già , hăm hở 

  Còn chỗ não thiếu bạn bổ sung giúp mình với nhé

  Reply
 2. $\text{Danh từ}$ : Quốc Toản, mẹ, trời, áo bào , vai ,cung tên , lưng, thanh gươm, con ngựa, người tướng, sáu trăm, dũng sĩ, theo sau, đoàn quân, tiếng chiêng trống, bà con, lá cờ, trong gió . 

  $\text{Động từ}$ :  Lạy, bước, mặc, đeo, ngồi, ra đi, ra tiễn, trông thấy, căng .

  $\text{Tính từ}$ : Rạng sáng ,  đỏ , báu , trắng phau , già , hăm hở , rập rình , đỏ.

  $\text{Danh từ}$ là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm, hoặc đơn vị ) 

  VD :  ông, bà, nhà, cửa, dừa, cơn, mưa,….

  $\text{Động từ}$ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. 

  – Ví dụ:

  Đi, chạy ,nhảy,… (ĐT chỉ hoạt động )

  Vui, buồn, giận, … (ĐT chỉ trạng thái )

  + Lớp 4 gọi Hoạt động và Trạng thái là Động từ .

  $\text{Tính từ}$ là

  TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,…

  – Phân loại tính từ: có 2 loại TT đáng chú ý là:

  TT chỉ tính chất chung không có mức độ (xanh, tím, sâu, vắng,… )

  TT chỉ tính chất có xác định mức độ (mức độ cao nhất ) (xanh lè, tím ngắt, sâu hoắm, vắng tanh,…)

  Lưu ý :

  Tính từ có vài mức độ như trung bình , cao , thấp ( như ở trên , đã có ví dụ )

  Reply

Leave a Comment