tìm đa thức f(x) biết rằng f(x) chia cho x+2 dư 10, f(x) chia cho x-2 dư 22. f(x) chia cho x^2-4 có thương là 5 và còn dư

tìm đa thức f(x) biết rằng f(x) chia cho x+2 dư 10, f(x) chia cho x-2 dư 22. f(x) chia cho x^2-4 có thương là 5 và còn dư

Leave a Comment