Tìm các số tự nhiên x,y sao cho x>y>0 thoả mãn √x+√y=√931

Tìm các số tự nhiên x,y sao cho x>y>0 thoả mãn √x+√y=√931

Leave a Comment