tìm x biết : 40-2(x-3)=10

tìm x biết : 40-2(x-3)=10

0 thoughts on “tìm x biết : 40-2(x-3)=10”

 1. Đáp án: x = 18

   

  Giải thích các bước giải:

  40 – 2( x – 3 ) = 10

  → 2( x – 3 ) = 40 – 10

  → 2( x – 3 ) = 30

  → x – 3 = 30 : 2

  → x – 3 = 15

  → x = 15 + 3

  → x = 18

  Reply
 2. Đáp án: `x=18`

   

  Giải thích các bước giải:

  `40-2(x-3)=10`

  `⇔40-2x+6=10`

  `⇔-2x=10-6-40`

  `⇔-2x=-36`

  `⇔x=(-36):(-2)`

  `⇔x=18`

  Reply

Leave a Comment