Tìm ba số biết trung bình cộng ba số là 36 gấp số thứ nhất lên hai lần thì TBC bằng 54,nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì TBC là 46 chỉ cần viết đáp án

Tìm ba số biết trung bình cộng ba số là 36 gấp số thứ nhất lên hai lần thì TBC bằng 54,nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì TBC là 46 chỉ cần viết đáp án thôi

0 thoughts on “Tìm ba số biết trung bình cộng ba số là 36 gấp số thứ nhất lên hai lần thì TBC bằng 54,nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì TBC là 46 chỉ cần viết đáp án”

 1. Gọi 3 sô bài cho là ` x;y;z`

  Theo bài ra ta có

  `(x+y+z):3=36`

  `=> x+y+z=108` (1)

  Lại có `(2x+y+z):3=54`

  `=> 2x+y+z=162` (2)

  Trừ (2) cho (1) `=> x = `54`

  `=> (1) <=> y+z=108-54=54` (*1)

  Lại có `(x+3y+z):3=46`

  `=> 54 +3y+z=138`

  `=> 3y+z=84` (3)

  Từ (*1;(3) `=> 2y=30`

  `=> y=15`

  `=> z=54-15=39`

  Reply

Leave a Comment