tìm 3 số x,y,z tỉ lệ với 2,5;4;1,6 biết rằng 4x-8y+5z=-56

tìm 3 số x,y,z tỉ lệ với 2,5;4;1,6 biết rằng 4x-8y+5z=-56

0 thoughts on “tìm 3 số x,y,z tỉ lệ với 2,5;4;1,6 biết rằng 4x-8y+5z=-56”

 1. Đáp án:

  Theo đề bài , ta có tỉ lệ

  ` x/(2,5) = y/4 = z/(1,6)`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  ` x/(2,5) = y/4 = z/(1,6) = (4x)/(10) = (8y)/32 = (5z)/8 = (4x-8y+5z)/(10-32+8) = -56/-14 = 4`

  ` => x= 2,5*4 = 10`

  ` => y =4*4 = 16`

  ` => z= 1,6 *4 = 6,4`

  Vậy ` (x;y;z) = (10;16;6,4)` 

  Reply
 2. Theo bài ra ta có

  `x/(2,5) = y/4=z/(1,6)` 

  `=> (4x)/10=(8y)/32=(5z)/8`

  Mà `4x-8y+5z=-56`

  `=>x/(2,5) = y/4=z/(1,6)= (4x)/10=(8y)/32=(5z)/8=(4x-8y+5z)/(10-32+8)=(-56)/(-14)=4`

  `=> x = 2,5.4=10`

       `y=4.4=16`

        ` z=4.1,6=6,4`

  Vậy…

  Reply

Leave a Comment