Tìm 3 số x, y, z biết rằng x/3=y/5 và 3x=4z và x-y+2z=-20

Tìm 3 số x, y, z biết rằng x/3=y/5 và 3x=4z và x-y+2z=-20
tim-3-so-y-z-biet-rang-3-y-5-va-3-4z-va-y-2z-20

0 thoughts on “Tìm 3 số x, y, z biết rằng x/3=y/5 và 3x=4z và x-y+2z=-20”

 1. Giải thích các bước giải:

   $\dfrac x3=\dfrac y5\Rightarrow\dfrac x{12}=\dfrac y{20}$

   $3x=4z\Rightarrow \dfrac x4=\dfrac z3\Rightarrow\dfrac x{12}=\dfrac z9=\dfrac{2z}{18}$

  $\Rightarrow \dfrac x{12}=\dfrac y{20}=\dfrac{2z}{18}$

   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

   $\dfrac x{12}=\dfrac y{20}=\dfrac{2z}{18}=\dfrac{x-y+2z}{12-20+18}=\dfrac{-20}{10}=-2$

  $\Rightarrow\left\{\begin{matrix}x=-2.12=-24\\y=-2.20=-40\\z=-2.9=-18\end{matrix}\right.$

      Vậy $x=-24;y=-40;z=-18.$

  Reply
 2. Ta có: `x/3=y/5→x/12=y/20`

  `3x=4z→x/4=z/3→x/12=z/9`

  `→x/12=y/20=z/9→x/12=y/20=(2z)/18`

  Áp dụng t/c dãy tie số bằng nhau

  `x/12=y/20=(2z)/18=(x-y+2z)/(12-20+18)=-20/10=-2`

  `x/12=-2→x=-24`

  `y/20=-2→y=-40`

  `z/9=-2→z=-18`

   

  Reply

Leave a Comment