Thay các chữ số bởi các chữ số thích hợp c) 0,x(y)-0,y(x) =8.0,0(1) , biết rằng x+y=9

Thay các chữ số bởi các chữ số thích hợp c) 0,x(y)-0,y(x) =8.0,0(1) , biết rằng x+y=9

0 thoughts on “Thay các chữ số bởi các chữ số thích hợp c) 0,x(y)-0,y(x) =8.0,0(1) , biết rằng x+y=9”

 1. Đáp án:

  $0,5(4) – 0,4(5) = 8.0,0(1)$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $0,x(y) – 0,y(x) = 8.0,0(1)$

  $\to \dfrac{\overline{xy} – x}{90} – \dfrac{\overline{yx} – y}{90} = 8.\dfrac{1}{90}$

  $\to 10x + y – x – (10y + x – y) = 8$

  $\to x – y = 1$

  $\to x = y +1$

  Ta lại có:

  $x + y = 9$

  $\to y + 1 + y = 9$

  $\to y = 4$

  $\to x = 5$

  Vậy $0,5(4) – 0,4(5) = 8.0,0(1)$

  Reply

Leave a Comment