Số táo của An Bình Chi là như nhau. An cho đi 17 quả, Chi cho đi 19 quả thì lúc đó số táo của Chi gấp 5 lần tổng số táo của An và Bình. Hỏi

Số táo của An Bình Chi là như nhau. An cho đi 17 quả, Chi cho đi 19 quả thì lúc đó số táo của Chi gấp 5 lần tổng số táo của An và Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quả táo?( Giải bài toán trên bằng phương trình hoặc hệ phương trình )

0 thoughts on “Số táo của An Bình Chi là như nhau. An cho đi 17 quả, Chi cho đi 19 quả thì lúc đó số táo của Chi gấp 5 lần tổng số táo của An và Bình. Hỏi”

Leave a Comment