rút gọn phân số a) ​​(-3) mũ 10 x 15 mũ 5 phần 25 mũ 3 x (-9)mũ 7 b)2 mũ 3 + 3 (1/9 )mũ 0 – (1/2) mũ 2 x 4

rút gọn phân số
a) ​​(-3) mũ 10 x 15 mũ 5 phần 25 mũ 3 x (-9)mũ 7
b)2 mũ 3 + 3 (1/9 )mũ 0 – (1/2) mũ 2 x 4

0 thoughts on “rút gọn phân số a) ​​(-3) mũ 10 x 15 mũ 5 phần 25 mũ 3 x (-9)mũ 7 b)2 mũ 3 + 3 (1/9 )mũ 0 – (1/2) mũ 2 x 4”

 1. $a$) $\dfrac{(-3)^{10} . 15^5}{25^3 . (-9)^7}$

  $= \dfrac{3^{10} . (3.5)^5}{(5^2)^3 . (-3^2)^7}$

  $= \dfrac{3^{10} . 3^5 . 5^5}{5^6 . (-3)^{14}}$

  $= \dfrac{3^{15} . 5^5}{5^6 . (-3)^{14}}$

  $= \dfrac{3.1}{5.(-1)}$

  $= \dfrac{-3}{5}$.

  $b$) `2^3 + 3.(1/9)^0 – (1/2)^2 . 4`

  `= 8 + 3.1 – 1/4 .4`

  `= 8 + 3 – 1`

  `= 10`.

  Reply

Leave a Comment