rút gọn (a+b+c)(a^2+b^2+c^2−ab−bc−ac)

rút gọn (a+b+c)(a^2+b^2+c^2−ab−bc−ac)

0 thoughts on “rút gọn (a+b+c)(a^2+b^2+c^2−ab−bc−ac)”

 1. Giải thích các bước giải:

  `(a+b+c)(a^2+b^2+c^2−ab−bc−ac)`

  `=(a+b+c)[(a+b)^2−c(a+b)+c^2−3ab]`

  `=(a+b)^3+c^3−3ab(a+b+c)`

  `=a^3+b^3+3ab(a+b)+c^3−3ab(a+b)−3abc`

  `=a^3+b^3+c^3−3abc`

  $????-????-????-????-????$

  Reply

Leave a Comment