Work out 5^-2 x cube root of 8 Answer in decimal form please.

Question

Work out 5^-2 x cube root of 8

Answer in decimal form please.

in progress 0
Thanh Thu 3 years 2021-08-04T05:26:20+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T05:28:18+00:00

  Answer:

  0.08

  Step-by-step explanation:

   {5}^{ - 2} \times \sqrt[3]{8} \\ \\ = {5}^{ - 2} \times \sqrt[3]{ {2}^{3} } \\ \\ = \frac{1}{ {5}^{2} } \times 2 \\ \\  = \frac{1}{25} \times 2 \\ \\ = \frac{2}{25} \\ \\ =0.08

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )