Which function describes this table of values? X Y 10 8 5 4 0 0 -5 -5

Question

Which function describes this table of values?
X Y
10 8
5 4
0 0
-5 -5

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-07-22T22:47:01+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T22:48:34+00:00

    Answer:

    which function describes this table of values x y 0 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )