Which expression has a lesser value than -10? a. 8+ (-12) b. – 14 – 2 + 8 c. 4-(-12) d. – 2 +(- 12) + 2 please show w

Question

Which expression has a lesser value than -10? a. 8+ (-12)
b. – 14 – 2 + 8
c. 4-(-12)
d. – 2 +(- 12) + 2
please show work! ​

in progress 0
Acacia 3 years 2021-08-29T05:28:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T05:30:04+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  a.

  8 +(-12) = 8-12 = -4

  -4 > -10

  b.

  14-2+8 = 12+8 = 20

  20 > -10

  c.

  4-(-12) = 4+12 = 16

  16 > -10

  d.

  -2+(-12)+2 = -2-12+2 = -14+2 = -12

  -12 < -10

  0
  2021-08-29T05:30:18+00:00

  Answer:

  D

  Step-by-step explanation:

  Which expression has a lesser value than -10?

  a. 8+ (-12)= -4

  b. – 14 – 2 + 8= -16+8= -8

  c. 4-(-12)= 16

  d. – 2 +(- 12) + 2 = -12

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )