What is the remainder when f(x) = x2 + 14x − 8 is divided by (x − 4)? 80 64 56 52

Question

What is the remainder when f(x) = x2 + 14x − 8 is divided by (x − 4)?

80
64
56
52

in progress 0
Tài Đức 5 months 2021-08-31T05:42:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T05:43:27+00:00

  Answer:

  Answer: The remainder is 64.

  0
  2021-08-31T05:43:45+00:00

  Answer:

  f(x) = {x}^{2} + 14x - 8 \\ factor \: = \: (x - 4) \\ x = 4 \\ f(4) = {4}^{2} + 14(4) - 8 \\ = 64 \\ remainder \: = \: 64

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )