What is the factored form of X^9+27 A (x^3-3)(x^6+3x^3+9) B(x^3+3)(x^6-3x^3+9) C(x-3)^3(x^6+3x^3+9) D(x+3)^3(x^6-3x^3+9)​

Question

What is the factored form of X^9+27 A (x^3-3)(x^6+3x^3+9) B(x^3+3)(x^6-3x^3+9) C(x-3)^3(x^6+3x^3+9) D(x+3)^3(x^6-3x^3+9)​

in progress 0
Minh Khuê 3 years 2021-08-18T15:42:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T15:44:14+00:00

    Answer:

    D

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )