what is (2×2 + 4x − 3)(x2 + 2) distributived ?

Question

what is (2×2 + 4x − 3)(x2 + 2) distributived ?

in progress 0
Mít Mít 3 years 2021-08-28T14:04:19+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T14:05:54+00:00

  Answer:

  2x⁴ + 4x³ + x² + 8x – 6

  Step-by-step explanation:

  (2x² + 4x – 3)(x² + 2)

  2(x² + 2) · x² + 4x(x² + 2) – 3(x² + 2)

  2x⁴ + 4x² + 4x(x² + 2) – 3(x² + 2)

  2x⁴ + 4x² + 4x³ + 8x – 3x² – 6

  2x⁴ + x² + 4x³ + 8x – 6

  2x⁴ + 4x³ + x² + 8x – 6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )