viết chương trình tính điểm trung bình môn tin kt 1 tiết của 30hs lớp 8a

Question

viết chương trình tính điểm trung bình môn tin kt 1 tiết của 30hs lớp 8a

in progress 0
Đan Thu 5 months 2021-04-17T05:22:20+00:00 3 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T05:24:12+00:00

  uses crt;

  var a:array [1..100] of real; s:real; i:word;

  begin

  clrscr;

  for i:=1 to 30 do

  begin

  write(‘diem mon tin hs thu ‘ ,i,’ la:’);

  readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to n do s:=(s+a[i])/30;

  write(‘TBC diem mon tin cua lop 8a la ‘ ,s:4:2);

  readln

  end.

  0
  2021-04-17T05:24:17+00:00

  Program kt;

  uses crt;

  var A:array[1….30] of real;

  i:integer;

  TB:real;

  begin clrscr;

  for i:=1 to 30 do

  begin

  writeln(‘Nhap diem cua hs thu’,i,’:’); readln(A[i];

  end

  TB:=0;

  for i:=1 to 30 do

  TB:= ( TB+A[i]/30;

  write(‘Diem TB cua 30 hs lop 8a la:’,TB);

  readln

  end.

  Học tốt

  0
  2021-04-17T05:24:29+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính điểm trung bình môn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )