Viết chương trình nhập vào n số tư nhiên x và đếm xem có bao nhiêu giá trị x chẵn. Xuất kết quả ra màn hình Viết chương trình nhập vào n số tư nhiên x

Question

Viết chương trình nhập vào n số tư nhiên x và đếm xem có bao nhiêu giá trị x chẵn. Xuất kết quả ra màn hình
Viết chương trình nhập vào n số tư nhiên x và đếm xem có bao nhiêu giá trịx lẻ. Xuất kết quả ra màn hình
mình cần gấp các bác ơi

in progress 0
Khánh Gia 4 years 2020-10-17T09:17:21+00:00 3 Answers 131 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T09:19:14+00:00

  Mình viết chương trình bằng C++ nhé.

  #include <iostream>

  int main()

  {

      int n; //Khai báo số n.

      cin >> n; //Nhập vào số n.

      //Các biến đếm để lưu số giá trị chẵn, số giá trị lẻ.

      int chan = 0;

      int le = 0;

      for (int i = 0; i<n; ++i) //Lặp lại n lần

      {

           int x; //Khai báo số tự nhiên x;

           cin >> x; //Nhập vào số tự nhiên x;

           if (x % 2 == 0) //Nếu x chia 2 dư 0 (x là số chẵn)

                 ++chan; //Tăng giá trị biến đếm số chẵn lên 1 đơn vị.

           else ++le; //Nếu không thì tăng biến đếm số lẻ.

      }

      //Xuất dữ liệu.

      cout << “So so chan la: ” << chan << endl;

      cout << “So so le la: ” << le << endl;

      return 0; //Kết thúc chương trình.
   }

  0
  2020-10-17T09:19:15+00:00

  Bài 1: program sochan;
  uses crt;
  var i,n,d:integer;
      A:array[1..1000] of integer;
  begin
   clrscr;
   readln(n);
   for i:=1 to n do
    begin
     read(A[i]);
     if (A[i] mod 2 =0) then inc(d);
    end;
   writeln(‘Co ‘,d,’ so chan’);
   readln;
   readln;
  end.

  bài 2:

  program sole;
  uses crt;
  var i,n,d:integer;
      A:array[1..1000] of integer;
  begin
   clrscr;
   readln(n);
   for i:=1 to n do
    begin
     read(A[i]);
     if (A[i] mod 2 <>0) then inc(d);
    end;
   writeln(‘Co ‘,d,’ so le’);
   readln;
   readln;
  end.

  0
  2020-10-17T09:19:26+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo + + = (nhập kết quả là số tự nhiên) các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )