Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự từ bàn phím. Đếm xem có bao nhiêu từ ‘hoa’ xuất hiện trong xâu. (không phân biệt chữ in hoa hay in thường). Đ

Question

Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự từ bàn phím. Đếm xem có bao nhiêu từ ‘hoa’ xuất hiện trong xâu. (không phân biệt chữ in hoa hay in thường). Đưa kết quả ra màn hình.

Ai giải giúp em vs ạ em đang cần gấp ạ

viet-chuong-trinh-nhap-vao-mot-au-ki-tu-tu-ban-phim-dem-em-co-bao-nhieu-tu-hoa-uat-hien-trong-au

in progress 0
Kim Chi 1 year 2020-11-01T03:47:51+00:00 3 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T03:49:48+00:00

  Program Hotboy ;

    Uses crt;

    var Hb:string;

    i,d:byte;

    k:char;

    Begin

    Clrscr;

     D:=0;

     Write(‘Nhap xau tu ban phim ‘);         

  Readln(Hb);

     For i:=1 to length(Hb) do

     if (Hb[i]=”hoa’ ) then inc(d);

     write(‘So ki tu hoa  trong xau do la: ‘,d);

     Readln

     End.

  0
  2020-11-01T03:49:50+00:00

  program Min;
  var s:string;
      i,dem:integer;
  begin
     write(‘Nhap xau: ‘); readln(s);
     for i:=1 to length(s) do
     S[i]:=upcase(S[i]);
     for i:=1 to length(s) do
     if copy(s,i,3)=’HOA’ then inc(dem);
     writeln(‘So tu “hoa” xuat hien trong xau la: ‘,dem);
     readln
  end.
      

  😀 

  0
  2020-11-01T03:49:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo viết chương trình đếm số ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím. các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )