Tính tổng : 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + …. + 2^20

Question

Tính tổng : 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + …. + 2^20

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-29T10:05:43+00:00 2 Answers 45 views 1

Answers ( )

  0
  2020-11-29T10:07:20+00:00

  Gọi A = `2^1` + `2^2` + `2^3` + `2^4` + `2^5` + …. + `2^20`

  2A = `2^2` + `2^3` + `2^4` + `2^5` + …. + `2^21`

  2A – A = (`2^2` + `2^3` + `2^4` + `2^5` + …. + `2^21`) – (`2^1` + `2^2` + `2^3` + `2^4` + `2^5` + …. + `2^20`)

  A = `2^21` – `2^1`

  A = `2^21` – 2

  XIN HAY NHẤT NHA

   

  0
  2020-11-29T10:07:26+00:00

  Đặt A=2^1+2^2+2^3+…..+2^20

  Ta có: A=2^1+2^2+2^3+…+2^20

  =>2A=2(2^1+2^2+2^3+…+2^20)=2^2+2^3+2^4+…+2^21

  =>A=2A-A=(2^2+2^3+2^4+…+2^21)-(2^1+2^2+2^3+…+2^20)

  =>A=2^21-2

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )