Tính pH của dung dịch NH3 biết 2 lít dung dịch có hòa tan 11,2 lít NH3, biết Kb của NH3 là 1,8.10 ∧-5

Question

Tính pH của dung dịch NH3 biết 2 lít dung dịch có hòa tan 11,2 lít NH3, biết Kb của NH3 là
1,8.10 ∧-5

in progress 0
Doris 3 years 2021-02-05T16:44:11+00:00 3 Answers 759 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-05T16:46:02+00:00

  $n_{NH_3}=\frac{11,2}{22,4}=0,5 mol$

  $\Rightarrow C_{0_{NH_3}}=\frac{0,5}{2}=0,25M$ 

  $NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ 

  Gọi x là nồng độ phân li của amoniac.

  Ta có: $K_b=\dfrac{x^2}{0,25-x}=1,8.10^{-5}$

  $\Leftrightarrow x=2,11.10^{-3}$

  $[H^+]_{dd}=\frac{10^{-4}}{x}=4,7.10^{-12}$ (rất nhỏ, bỏ qua sự phân li của nước)

  $pOH= -lg[OH^-]= -lgx=4,7$

  $\Rightarrow pH=14-pOH=9,3$

  0
  2021-02-05T16:46:07+00:00

  Đáp án: Vì Ca = Cb nên ta phải tính theo ĐLTDKL:

  NH3 + H2O —–> NH4+ + OH-

  ban đầu: 0,1 0,1

  cb 0,1 – x 0,1 + x x

  x( 0,1 +x)/ (0,1 – x) = Kb

  => x = 1,8.10^-5=>pOH = 4,745 => pH = 9,255

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-02-05T16:46:18+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dung dịch nh3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )