Tính độ dài 3 cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh tỉ lệ với các số 2, 4, 5.

Question

Tính độ dài 3 cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh tỉ lệ với các số 2, 4, 5.

in progress 0
RI SƠ 4 years 2020-11-04T15:33:18+00:00 2 Answers 144 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T15:34:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là `x;y;z (x;y;z>0, cm)`

  Chu vi tam giác bằng 22cm nên `x+y+z=22`

  Các cạnh tỉ lệ với `2, 4, 5` nên `x/2=y/4=z/5`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

   `x/2=y/4=z/5=(x+y+z)/(2+4+5)=22/11=2`

  `⇒ x/2 = 2 ⇒ x = 2.2 = 4`

  `⇒y/4 = 2  y = 2.4 = 8 `

  `⇒z/5=2⇒z=5.2=10`

  Vậy độ dài 3 cạnh tam giác là `4cm; 8cm; 10cm`

  0
  2020-11-04T15:35:16+00:00

  Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác đó là a (cm) ; b (cm) ; c (cm) (đk : a , b , c $\neq$ 0)

  Theo bài ra ta có

  `​​ a/2=b/4=c/5` và ` a + b + c = 22`

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có

  `​​ a/2=b/4=c/5=(a+b+c)/(2+4+5)=22/11 = 2`

  `=>  a = 2.2 = 4`

        `b = 4 . 2 = 8`          (ttmđk)

         ` c = 5 . 2 = 10`

  Vậy độ dài 3 cạnh tam giác đố lần lượt là : 2(cm) ; 8 (cm) ; 10 (cm)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )