Tìm x,y,biết: a)|x−1|+3x=1 b|x−5|+|2x+1|=7

Question

Tìm x,y,biết:
a)|x−1|+3x=1
b|x−5|+|2x+1|=7

in progress 0
Latifah 1 year 2020-11-22T14:08:47+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T14:09:53+00:00

  a) 

  Th1 : `x – 1 ≥ 0 <=> x ≥ 1`

  `x-1 + 3x = 1`

  `x = 1/2 (L)`

  Th2: `x – 1 < 0 <=> x < 1`

  `-x+1 + 3x = 1`

  `x = 0 (TM)`

  Vậy `x=0`

  b) 

  Th1 : `x – 5 ≥ 0 ; 2x + 1 ≥ 0 <=> x ≥ 5

  `x-5 + 2x + 1 =7`

  `<=> x = 11/3 (L)`

  TH2: `x -5 < 0 ; 2x+1 < 0 <=> x < -1/2`

  `-x+5-2x-1 =7`

  `x=-1 ( TM)`

  Th3 : `x-5 ≥ 0 ; 2x + 1 < 0 <=> x ≥ 5 ; x < -1/2 (VN)`

  Th4 : `x – 5 < 0 ; 2x + 1 ≥ 0 <=> x < 5 ; x ≥ -1/2 <=> -1/2 ≤ x < 5`

  `-x+5 + 2x+1 = 7`

  `x = 1`

  0
  2020-11-22T14:09:56+00:00

   a)|x-1|  =1-3x                                                                                                                                              ⇔x-1=1-3x hoặc x-1=3x-1                                                                                                                          Nếu x-1=1-3x ⇔x+3x=1+1                                                                                                                                                ⇔x=1/2                                                                                                                                  Nếu x-1= 3x-1 ⇔x-3x=-1+1    ⇔-4x=0 ( ko thỏa mãn)                                                                                   vậy x=1/2                                                                                                                                                b) tương tự ta có 2 TH   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )