Tìm STN n biết: a. n^2-2n+6:n+4 b.n^2+n+1:n+1

Question

Tìm STN n biết:
a. n^2-2n+6:n+4
b.n^2+n+1:n+1

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-14T04:57:09+00:00 2 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T04:58:33+00:00

  Tìm số tự nhiên n sao cho:

  a) n + 3 ⋮ n – 1

  Vì n+3 ⋮ n-1 nên ( n -1 ) + ( 3+1) ⋮ n -1

  mà n – 1 ⋮ n – 1 nên để ( n-1 ) + ( 3 + 1 ) ⋮ n-1

  thì 3+1 ⋮ n-1 ⇒ 4 ⋮ n-1

  Vì 4 ⋮ n-1 nên n-1 ∈ Ư( 4)

  mà Ư(4) = { 1;2;4 }

  nên n-1 ∈ { 1;2;4}

  Vậy n ∈ { 2;3;5}

  b) 4n + 3 ⋮ 2n + 1

  Vì 4n + 3 ⋮ 2n + 1 ⇒ 2. ( 2n +1) ⋮ 2n +1

  ⇒ 4n + 2 ⋮ 2n + 1

  ⇒ ( 4n + 3 ) – ( 4n + 2 ) ⋮ 2n +1

  ⇒ 4n + 3 – 4n – 2 ⋮ 2n + 1

  ⇒ 1 ⋮ 2n + 1

  Vì 1 ⋮ 2n + 1 nên 2n + 1 ∈ Ư( 1)

  mà Ư( 1) = 1

  nên 2n + 1 = 1

  ⇒ 2n = 1-1

  ⇒ 2n = 0

  ⇒ n= 0:2 = 0

  Vậy n =0

  0
  2020-10-14T04:59:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Jeke

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )