tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho sáu dư 4 và chia hết cho 8

Question

tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết số đó chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho sáu dư 4 và chia hết cho 8

in progress 0
King 3 years 2021-04-15T09:59:20+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T10:00:24+00:00

  Đáp án:

   238

  0
  2021-04-15T10:00:30+00:00

  Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 4 là 4 nên số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 4 dư 2 là: 4+2=6

  Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 là 5 nên số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5 dư 3 là: 5+3=8

  Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 6 là 6 nên số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 6 dư 4 là: 6+4=10

  Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 8 là 8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )