Tìm x €N, biết a) (x+14):12-6=4 b)(x+35)-120=0 c)(15+x):3=3mũ6:3mũ3 d)5mũ x.5mũ2=5mũ6

Question

Tìm x €N, biết
a) (x+14):12-6=4
b)(x+35)-120=0
c)(15+x):3=3mũ6:3mũ3
d)5mũ x.5mũ2=5mũ6

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-01T03:54:03+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T03:55:16+00:00

  a, `(x+14):12-6=4`

  `=> (x+14) : 12 = 8`

  `=> x + 14 = 8 . 12 = 96`

  `=> x = 82`

  b,` (x+35)-120=0`

  `=> x + 35 = 120`

  `=> x = 85`

  c, `(15+x):3=3^6 : 3^3`

  `=> (15+x):3=3^3`

  `=> 15 + x = 3^4 = 81`

  `=> x = 66`

  d, `5^x . 5^2 = 5^6`

  `=> 5^(x+2)=5^6`

  `=> x + 2 = 6`

  `=> x = 4`

   

  0
  2020-11-01T03:55:22+00:00

  Chúc may mắn

   

  tim-n-biet-a-14-12-6-4-b-35-120-0-c-15-3-3mu6-3mu3-d-5mu-5mu2-5mu6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )