tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất y= 23-10x:x²+2

Question

tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất y= 23-10x:x²+2

in progress 0
Tryphena 3 years 2021-05-23T07:09:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T07:11:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $y = \dfrac{{23 – 10x}}{{{x^2} + 2}}$

  +) Tìm $Min$

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  y + 1\\
   = \dfrac{{23 – 10x}}{{{x^2} + 2}} + 1\\
   = \dfrac{{{x^2} – 10x + 25}}{{{x^2} + 2}}\\
   = \dfrac{{{{\left( {x – 5} \right)}^2}}}{{{x^2} + 2}}\\
   \ge 0,\forall x\\
   \Rightarrow y \ge  – 1
  \end{array}$

  Dấu bằng xảy ra

  $ \Leftrightarrow {\left( {x – 5} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 5$

  Vậy $Miny =  – 1 \Leftrightarrow x = 5$

  +) Tìm $Max$

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  y – \dfrac{{25}}{2}\\
   = \dfrac{{23 – 10x}}{{{x^2} + 2}} – \dfrac{{25}}{2}\\
   = \dfrac{{ – 25{x^2} – 20x – 4}}{{2\left( {{x^2} + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – {{\left( {5x + 2} \right)}^2}}}{{2\left( {{x^2} + 2} \right)}}\\
   \le 0,\forall x\\
   \Rightarrow y \le \dfrac{{25}}{2}
  \end{array}$

  Dấu bằng xảy ra

  $ \Leftrightarrow {\left( {5x + 2} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{{ – 2}}{5}$

  Vậy $Maxy = \dfrac{{25}}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{{ – 2}}{5}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )