Tìm x , biết a) 71-(33+x)=26 b) (x+73)-26=76

Question

Tìm x , biết
a) 71-(33+x)=26
b) (x+73)-26=76

in progress 0
Sigridomena 2 years 2020-11-26T02:55:47+00:00 2 Answers 112 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T02:56:57+00:00

  a) 71 – (33 + x) = 26 

  71 – 33 – x = 26

   38 – x = 26

   x = 38 – 26

   x = 12

  Vậy x=12

  b) (x + 73) – 26 = 76

   x + 73 – 26 = 76

   x + 47 = 76

   x = 76 – 47

   x = 29

  Vậy x=29

  0
  2020-11-26T02:57:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 71 – (33 + x) = 26

  ⇔ 71 – 33 – x = 26

  ⇔ 38 – x = 26

  ⇔ x = 38 – 26

  ⇔ x = 12

  Vậy x=12

  b) (x + 73) – 26 = 76

  ⇔ x + 73 – 26 = 76

  ⇔ x + 47 = 76

  ⇔ x = 76 – 47

  ⇔ x = 29

  Vậy x=29

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )