Tìm x biết : X x 10 + X x 20 = 40 X x 20 – X x 10 = 40

Question

Tìm x biết :
X x 10 + X x 20 = 40
X x 20 – X x 10 = 40

in progress 0
Thanh Thu 4 months 2021-05-22T02:58:47+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-22T03:00:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  x × 10 + x × 20 = 40

  x × (10+20) = 40

  x × 30          =40

  x                  = 40  ÷  30

  x                   =  1.3333   

  b)

  x × 20 – x × 10 = 40

  x × (20-10)         = 40

  x  ×   10              = 40

  x                           = 40 ÷ 10

  x                            =  4

  0
  2021-05-22T03:00:45+00:00

  * . là dấu nhân nhé

  x . 10 + x . 20 = 40

  x . (10+20) = 40

  x . 30 = 40

  x = 40 : 30

  x = $\frac{4}{3}$ 

  x . 20 – x . 10 = 40

  x . (20-10) = 40

  x . 10 = 40

  x = 40 : 10

  x = 4

  #ht

  *Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )