Solve the System Of Equations (any variable works) 4x + 6y – z = -18 3x + 2y – 4z = -24 -5x + 3y + 2z = 15

Question

Solve the System Of Equations (any variable works)

4x + 6y – z = -18
3x + 2y – 4z = -24
-5x + 3y + 2z = 15

in progress 0
Vân Khánh 3 years 2021-09-03T01:48:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T01:49:53+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  8x + 12y – 2z = -36

  -5x + 3y + 2z= 15

  3x + 15y = -21

  3x + 2y – 4z = -24

  -10x + 6y + 4z = 30

  -7x + 8y = 6

  3x + 15y = -21

  -21x + 24y = 18

   21x + 105y = -147

  129y = -129

  y = -1

  3x – 15 = -21

  3x = -6

  x = -2

  -8  – 6 – z = -18

  -14 – z = -18

  -z = -4

  z = 4

  x = -2, y = -1, z = 4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )