Solve the following: X/8 = 24/96

Question

Solve the following: X/8 = 24/96

in progress 0
Huyền Thanh 1 week 2021-07-22T16:05:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T16:07:07+00:00

    Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )