Solve for d small diameter [tex]A=\frac{\pi *D^{2} }{4} – \frac{\pi *d^{2} }{4}[/tex]

Question

Solve for d small diameter
[tex]A=\frac{\pi *D^{2} }{4} – \frac{\pi *d^{2} }{4}[/tex]

in progress 0
Trúc Chi 1 year 2021-09-04T14:50:34+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

 1. Answer:

  [tex] \boxed{ \tt{d = \sqrt{D^{2} -\frac{4A}{\pi}} }}[/tex]

  Step-by-step explanation:

  [tex]if \: A=\frac{\pi *D^{2} }{4} – \frac{\pi *d^{2} }{4} \\ then \to \\ A = \frac{\pi}{4} (D^{2} – {d}^{2} ) \\ (D^{2} – {d}^{2} ) \pi = 4A \\ D^{2} – {d}^{2} = \frac{4A}{\pi} \\ {d}^{2} = D^{2} -\frac{4A}{\pi} \\ d = \sqrt{D^{2} -\frac{4A}{\pi}} [/tex]

  0
  2021-09-04T14:51:54+00:00

  Answer:

  [tex]\boxed{\text{\Large \sqrt{-1.27324A+D^2}$}}[/tex]

  Step-by-step explanation:

  [tex]\displaystyle A=\frac{\pi \times D^2}{4} – \frac{\pi \times d^2}{4}[/tex]

  [tex]\displaystyle A=0.785398D^2 – 0.785398d^2[/tex]

  Solve for d

  [tex]\displaystyle A-0.785398D^2= – 0.785398d^2[/tex]

  [tex]\displaystyle \frac{A-0.785398D^2}{- 0.785398} = d^2[/tex]

  [tex]-1.27324A+D^2=d^2[/tex]

  [tex]\displaystyle \sqrt{-1.27324A+D^2} =d[/tex]

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )