Solve for b. 3 – 2(b − 2) = 2 – 76 be I

Question

Solve for b.
3 – 2(b − 2) = 2 – 76
be
I

in progress 0
Huyền Thanh 5 months 2021-09-05T12:46:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T12:47:12+00:00

  Answer:

  -33.5

  Step-by-step explanation:

  3-2b+4=74

  -2b=67

  -b=33.5

  b=-33.5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )