Solve x+2*X =X-1*2 A.-1,4 B 4 C-1 D No solution

Question

Solve x+2*X =X-1*2 A.-1,4 B 4 C-1 D No solution

in progress 0
Helga 6 months 2021-08-31T06:00:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:01:31+00:00

  Step-by-step explanation:

  • \begin{gathered}x + 2 \times x = x – 1 \times 2 \\ x + 2x = x – 2 \\ 2 = x – 2x – x \\ 2 = x – x = 0 \\ = 2\end{gathered}
  • x+2×x=x−1×2
  • x+2x=x−2
  • 2=x−2x−x
  • 2=x−x=0
  • =2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )