Solve 15 – 6(x + 1) = 12 help pls

Question

Solve
15 – 6(x + 1) = 12
help pls

in progress 0
Khoii Minh 3 years 2021-07-22T13:27:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T13:28:42+00:00

  Answer:

  1/2

  Step-by-step explanation:

  15-6(x+1)=12

  15-6x-6=12

  -6x=12+6-15

  -6x=3

  x=-1/2

  0
  2021-07-22T13:29:14+00:00

  Answer:

  x = -0.5

  Step-by-step explanation:

  15- 6(x+1) = 12

  > 15- 6x -6 = 12

  >15 – 6x = 18

  >-6x = 3

  >x = -0.5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )