Simplify the expression: 12g + 9g 11x + 9 – 7 8s – 11s + 6s

Question

Simplify the expression:

12g + 9g

11x + 9 – 7

8s – 11s + 6s

in progress 0
Ngọc Khuê 2 weeks 2021-09-02T19:51:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T19:53:03+00:00

  Step-by-step explanation:

  12g+9g= 21 g

  11x+9-7= 11x+2

  8s-11s+6s= 3s

  🙂

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )