simplify (x^a)^b-c×(x^b)^c-a×(x^c)^a-b step by step…

Question

simplify

(x^a)^b-c×(x^b)^c-a×(x^c)^a-b

step by step…

in progress 0
Kim Chi 3 years 2021-07-23T12:59:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T13:00:23+00:00

  Answer:

  \left(x^a\right)^b-c\left(x^b\right)^c-a\left(x^c\right)^a-b

  =x^{ab}-cx^{bc}-a\left(x^c\right)^a-b

  =x^{ab}-cx^{bc}-ax^{ac}-b

  ————————-

  Hope it helps…

  Have a great day!!

  0
  2021-07-23T13:00:51+00:00

  Answer:

  = (xa+b)a-b .(xb+c)b-c. (xc+a)c-a

  Or

  = x(a+b)(a-b). x(b+c)(b-c) .x(c+a)(c-a)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )